OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti BIODAITALIA s.r.o.

IČO: 061 26 715,

se sídlem Boženy Němcové 10, 542 34 Malé Svatoňovice

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 39640 vedenou u Krajského soudu

v Hradci Králové

1. Základní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, jak je tento pojem definován níže, uzavřené mezi společností BIODAITALIA s.r.o., IČO: 061 26 715, se sídlem č.p. 84, 542 34 Malé Svatoňovice, Česká republika (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím.

1.2.Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akceptace má význam dle odstavce 2.6.

Cena kupní cena stanovená dle § 2079 občanského zákoníku

Kupující kupující dle § 2079 občanského zákoníku; Kupujícím se rozumí také Spotřebitel

Nákupní košík součást Webové stránky automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí uživatelem,zejména přidáním nebo odebráním zboží a změnou množství vybraného zboží

Nabídka má význam dle odstavce 2.5.

Objednávka má význam dle odstavce 2.3.

Prodávající prodávající dle § 2079 občanského zákoníku,přičemž se vždy jedná o obchodní společnost BIODAITALIA s.r.o., IČO: 061 26 715, se sídlem č.p. 84, 542 34 Malé Svatoňovice, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 39640 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

Smlouva smlouva o koupě zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

2. Uzavření Smlouvy

2.1.Objednání zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu na Webové stránce.

2.2.Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.Pro objednání zboží prostřednictvím Webové stránky Kupující vybere druh zboží a vloží ho do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství,

b) údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny zboží,

c) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,

d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

e) informace o jméně a příjmení Kupujícího, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty Kupujícího,

f) případně také informaci o fakturační adrese, není-li shodná s doručovací

adresou, (Kupujícím vyplněný Objednávkový formulář dále jen „Objednávka“).

2.4.Před odesláním Objednávky zboží je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání Objednávky.

2.5.Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Potvrďte Vaši objednávku“ je návrhem na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka“).

2.6.Smlouva je uzavřena odesláním oznámení o akceptaci Objednávky Prodávajícím

Kupujícímu po jejím obdržení od Kupujícího (dále jen „Akceptace“).

Smluvní strany Prodávající a Kupující

Spotřebitel v souladu s § 419 občanského zákoníku, každý Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím

Webová stránka internetová stránka Prodávajícího umístěná na www.biodaitalia.cz včetně všech podstránek

2.7.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

Pokud Kupující Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, Smlouva nevzniká a vznikla-li již, bez dalšího zaniká.

2.8.Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu.

2.9.Kupující dále bere na vědomí, že vzhledem k charakteru zboží nemusí být

toto v době vypravení ke Kupujícímu dostupné. V takovém případě Prodávající

Kupujícího kontaktuje za účelem dohody o případné změně Smlouvy;

nedohodnou-li se Strany, můžou Prodávající i Kupující od Smlouvy odstoupit.

2.10.Smlouva je uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

2.11.Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu

Prodávajícího, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě

žádosti.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1.Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Cen jednotlivého

zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3.2.Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

3.3.Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (vyjma smluvní přepravy zboží).

3.4.Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

3.5.Cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

A) přes Paypal

B) Platbou předem dle vystavené faktury

C) jiným způsobem dle aktuální nabídky na Webové stránce.

3.6.Zvolený způsob úhrady uvede Kupující v Objednávce. Zvolený způsob úhrady může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu výběr některých způsobů úhrady Ceny uvedených výše.

3.7.Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.8.Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat, neuvede-li Prodávající na Webové stránce výslovně jinak.

3.9.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4. Dodací podmínky

4.1.Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží: DPD nebo Českou poštou

4.2.Ceny dopravy jsou uvedeny na Webové stránce. Ceny dopravy zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.

4.3.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4.Prodávající či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas).Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat.

4.5.Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží za Kupujícího převzal jeho zákonný zástupce. V případě odstoupení od Smlouvy Prodávajícím dle tohoto odstavce je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu marně vynaložené náklady Prodávajícího v souvislosti s realizací Smlouvy.

4.6.Zboží bude vždy zabaleno vhodným způsobem dle volby Prodávajícího.

5. Přechod nebezpečí

5.1.Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr, přechází nebezpečí

škody na věci na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku,

kdy si Kupující zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň

mu Prodávajícím bylo umožněno se zbožím nakládat.

5.2.Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce,

přechází nebezpečí na Kupujícího, když je zboží Prodávajícím předáno

prvnímu dopravci pro přepravu Kupujícímu podle Smlouvy. Je-li však Kupujícím

Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Prodávající nenabídl.

5.3.Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Kupujícího,

nezbavují Kupujícího povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Prodávajícího.

6. Práva z vadného plnění a reklamace

6.1.Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až

1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí

škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje

neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen

toto neprodleně oznámit Prodávajícímu či dopravci a je oprávněn takové

zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od Prodávajícího či

dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu.

Porušením této povinnosti zanikají práva Kupujícího z vadného plnění; to

neplatí pro Spotřebitele.

6.3.Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

c) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4.Ustanovení uvedená v odstavci 6.3. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží

způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající

míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5.V případě vad zboží má Kupující tato práva:

a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, může podle své volby:

- požadovat bezplatné odstranění vady zboží, nebo

- ne-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, výměnu zboží, pokud se

však vada týká pouze součásti zboží, může kupující žádat pouze výměnu

vadné součásti,

- nebo není-li ani odstranění vady zboží ani výměna zboží možná, může

žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit

a požadovat vrácení kupní ceny.

b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, nebo v případě, že pro opakovaný

výskyt vady po opravě (tzn. alespoň dvě předcházející opravy stejné

vady) nebo pro větší počet vad (tzn. v době uplatnění reklamace má zboží

alespoň současně tři různé odstranitelné vady) nemůže kupující zboží

řádně užívat, může podle své volby požadovat:

- výměnu zboží nebo výměnu její součásti; nebo

- může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

c) kupující má stejná práva jako u vad, které nelze odstranit, v případech,

že

- oprava vadného zboží není provedena v přiměřené době od uplatnění

reklamace (příp. ve lhůtě sjednané s kupujícím) nebo

- pokud by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

6.6.Vady potravin se považují za neodstranitelné. Vadou zboží není hmotnostní

odchylka, nepřekračuje-li tato více než 10%.

6.7.Uplatněním vady u Prodávajícího (reklamací) se Kupující nezprošťuje povinnosti

zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Kupujícím Spotřebitel.

6.8.Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění,

ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém

ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady

věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým

konáním nebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo

pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující

Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu

do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.9. Kupující je v souladu s § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo

z vady zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. To neplatí v případě zboží,

u kterého je na jeho obalu nebo v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě

uvedena doba, po kterou lze zboží použít (tzv. minimální trvanlivost),

když v tomto případě platí namísto doby uvedené v předchozí větě takto

uvedená doba. Kupující bere na vědomí, že u čerstvých potravin určených ke

spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od převzetí.

6.10. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, má i v případě vadného plnění, které

je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva jako v případě vadného plnění,

které je nepodstatným porušením Smlouvy.

6.11. Vadné zboží předá Kupující Prodávajícímu spolu s oznámením vady či bez

zbytečného odkladu po něm na adresu BIODAITALIA s.r.o.,Mladé Svatoňovice

84, 52334 a to za účelem posouzení reklamace Kupujícího, nedohodnou-li se

Strany jinak.

6.12. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Kupující vůči Prodávajícímu

písemně v sídle Prodávajícího či prostřednictvím elektronické pošty odeslané

na adresu info@biodaitalia.cz

6.13. Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu, kdy Kupující právo z vadného plnění

uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující

požaduje. Dále Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí datum a způsob vyřízení

reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,

případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých

případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba

přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení

vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající

se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty

se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

7.1.Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě

čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.

7.2.Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý

Prodávajícím, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek a je

dostupný na webové adrese [*]. Odstoupení lze provést odesláním formuláře

na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@biodaitalia.cz , přičemž

přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně písemně potvrzeno.

7.3.Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 14 dnů od odstoupení, zašle nebo předá Prodávajícímu plnění, které od

něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že nese náklady vrácení zboží, a

to včetně nákladů na vrácení zboží, pokud zboží pro svou povahu nemůže

být vráceno obvyklou poštovní cestou.

7.4.Spotřebitel nemůže způsobem uvedeným v tomto článku odstoupit zejména

od Smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina

nebo potraviny živočišného původu), zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím a dále zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z

obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.5.Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v

důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s

ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li zboží takto poškozeno, je Prodávající

oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku

Spotřebitele na vrácení Ceny.

7.6.Prodávající vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14

dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal,

a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému

způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než

mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.Ochrana osobních údajů Kupujícího – fyzické osoby se řídí zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší

podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny v samostatném

dokumentu – Zásadách ochrany osobních údajů, který je nedílnou součástí

a přílohou těchto Obchodních podmínek a který je dostupný na Webové

stránce.

9. Garance a odpovědnost Prodávajícího

9.1.Prodávající negarantuje dostupnost zboží uvedeného na Webové stránce.

Pokud nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího

vyřídit, bude o tom Kupující informován za účelem dohody o dalším postupu.

9.2.Prodávající neodpovídá za služby poskytované třetími stranami, a to zejména

za služby doručovatelů a provozovatelů platebních systémů, a dále neodpovídá

ani za jakékoli následky jednání těchto třetích stran, nevyplývá-li

z právních předpisů něco jiného.

9.3.Prodávající negarantuje dostupnost Webových stránek.

10. Další práva a povinnosti

10.1.Kupující bere na vědomí, že obsah tvořící Webovou stránku (včetně fotografií

propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem. Kupující se zavazuje

používat Webovou stránku výhradně pro svou potřebu a nevykonávat

žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně

zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit)

obsah Webové stránky.

10.2.Kupující není oprávněn používat Webovou stránku způsobem, jenž by mohl

mít negativní vliv na provoz Webové stránky. Webovou stránku je možné

užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních zákazníků či potenciálních

zákazníků Prodávajícího, a výhradně v souladu se zjevným účelem

Webové stránky.

10.3.Kupující užívá Webové stránky na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie

zboží na Webové stránce jsou pouze ilustrativní.

10.4.Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb,

užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Webové

stránce, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové

viry, nebo ztrátu dat Kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající Webové

stránky ani za jinou majetkovou či nemajetkovou újmu.

10.5.Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Kupujícího

nebo jiné třetí osoby k Webové stránce.

10.6.Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací

smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,

že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací

smlouva účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.

11. Komunikace a doručování

11.1.Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace,

jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto

článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých

mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování

doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy

Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

11.2.Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického

předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra

nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem

doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou

poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné

pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí

oznámení odepřeno.

11.3.Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou

v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána,

neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Případná odchylná

ustanovení uvedená na Webové stránce mají přednost před zněním těchto

Obchodních podmínek.

12.2.Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí

právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

12.3.Prodávající není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1

písm. e) občanského zákoníku.

12.4.Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho

mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Kupující oprávněn podat k České

obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny

na webových stránkách www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy

Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší

informace zde).

12.5.Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

a) Zásady ochrany osobních údajů,

b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.6.Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.9.2017

12.7.Kontaktní údaje Prodávajícího:

a) adresa pro doručování: BIODAITALIA s.r.o.,B.Němcové 10 ,542 34 Malé Svatoňovice ,Česká republika

b) adresa elektronické pošty: info@biodaitalia.cz

c) telefon: +420 777930700

© 2023 by Bowtie Company. Proudly created with Wix.com